NA-MA POTI

NA-MA POTI 

(NAravoslovje, MAtematika, Pismenost, Opolnomočenje, Tehnologija, Interaktivnost)

 

NA MA POTI


OSPesnica3

ZRSS napis     MIZS     leu skladi

 

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.«

 

PROJEKT NA-MA POTI IN VIZ OŠ PESNICA

V šolskem letu 2016/2017 so se vzgojno izobraževalni zavodi (VIZ) vrtec in OŠ Pesnica ter podružnični enoti vrtec in OŠ Pernica, pridružili projektu NA-MA POTI (Naravoslovno Matematična Pismenosti, Opolnomočenje, Tehnologija in Interaktivnost). Projekt NA-MA POTI je svoje začetke osnoval v letu 2017 in se bo razvijal vse do leta 2022, pod okriljem razpisa “ Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc”. Naložbo sofinancirata Republika Slovenije in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 4.000.000,00 EUR.

Nameni in cilji projekta NA-MA POTI

Razviti in preizkusiti primere uspešne prakse, razviti didaktične pristope in pedagoške strategije, ki bi še dodatno okrepile razvoj kritičnega mišljenja in reševanja problemov z vidika matematične, finančne in naravoslovne pismenosti in ob koncu pripraviti tudi t.i. vertikalni izvedbeni učni načrt VIZ, so nameni kot tudi cilji projekta NA-MA POTI, ki se odvija na našem VIZ.

Organizacija projekta NA-MA POTI

Vodja NA-MA POTI na ZRSŠ je svetovalka za matematiko, Jerneja Bone. Projekt združuje 7 fakultet in 97 VIZ. Naš VIZ sodeluje v razvojnem delu projekta, trenutno ga vodi Slavica Zafošnik, ki skrbi za to, da povezuje učitelje oziroma člane projektnega tima (PT) z delom ZRSŠ. V PT je vključenih 16 učiteljev z različnih predmetnih področij. Vključen je tudi ravnatelj. Pri izpeljavi nekaterih dejavnosti občasno sodelujejo tudi ostali strokovni delavci na šoli.

Naloge projektnega tima na šoli so:

- sodelovanje pri začetni in končni analizi stanja, evalvaciji in merjenju napredka naravoslovne in matematične pismenosti (kompetenc),
- udeležba na regijskih usposabljanjih, kjer aktivno sodelujejo, in nato posredujejo usvojeno znanje ostalim članom projektnega tima na šoli,
- udeležba na delovnih srečanjih projektnega tima na VIZ z aktivnim sodelovanjem in medsebojne hospitacije,
- sodelovanje z razvojnimi VIZ v OE ZRSŠ,
- sodelovanje na srečanjih med razvojnimi in implementacijskimi VIZ v OE ZRSŠ,
- sodelovanje s skrbnikom ZRSŠ,
- in druge naloge, ki se bodo v času izvajanja projekta izkazale za potrebne.

Vsi VIZ-i pa so uvrščeni tudi v štiri t.i. delovne time: Reševanje avtentičnih problemov, Kritično mišljenje, Sodelovalno timsko delo in Odnos do naravoslovja in matematike. Naš VIZ je del delovnega področja Kritično mišljenje.

Dosedanje dejavnosti v projektu NA-MA POTI

V dosedanjem delu so člani PT na šoli preizkusili veliko število didaktičnih pristopov in strategij v skladu s procesnimi cilji predpisanimi v učnem načrtu. Razvijali so jih pri predmetu matematika, slovenščina, angleščina, naravoslovje, tehniki in tehnologiji... V pomoč pri zasnovanju dejavnosti so učiteljem bili tudi gradniki in podgradniki matematične in naravoslovne pismenosti, ki so jih sestavili na preteklih srečanjih projektnih vodij razvojnih VIZ-ov ter delovnih timih za matematično in naravoslovno pismenost.

V naslednjem šolskem letu bodo člani PT nadaljevali svoje delo, se osredotočili na raziskovanje in preiskovanje. V sklopu matematične pismenosti bo to v obliki matematičnega modeliranja, v sklopu naravoslovne pismenosti pa bodo učitelji bolj podrobno vpeljevali posamezne elemente raziskovanja (raziskovalna vprašanja, načrtovanje, izvedbe in analize).

Več o samem projektu NA-MA POTI si lahko ogledate na spletni strani ZRSŠ; https://www.zrss.si/objava/projekt-na-ma-poti.

vodja PT, Slavica Zafošnik

Kontakt ...

Osnovna šola Pesnica

Pesnica pri Mariboru 44
2211 Pesnica pri Mariboru

Spletna stran: www.ospesnica.si
E-naslov: info@ospesnica.si
Telefon: +386 (0)2 654-42-00
Telefon: +386 (0)2 654-42-01

Obrazec za prijavo ...

Glavni meni