Zdrava sola logo

Slovenska mreža zdravih šol se odziva na probleme v zvezi z zdravjem otrok in mladostnikov ter izvaja preizkušene programe za promocijo zdravja na telesnem, duševnem, socialnem in okoljskem področju zdravja za učence, učitelje in starše.

K širjenju mreže šol, ki promovirajo zdravje, so pripomogli strokovnjaki Svetovne zdravstvene organizacije (SZO), Sveta Evrope in Evropske komisije že v 80. letih prejšnjega stoletja. Oblikovala se je Evropska mreža zdravih šol - SHE mreža (Schools for Health in Europe).

Članice Slovenske mreže zdravih šol sledijo splošnim vrednotam in stebrom SHE mreže. Širitev slovenske mreže je leta 1993 začelo 12 šol, od leta 2019 deluje v Slovenski mreži zdravih šol že 398 ustanov (323 osnovnih šol, 62 srednjih šol, 10 dijaških domov, kar pomeni 71 % vseh slovenskih OŠ oz. 58 % vseh OŠ, SŠ in dijaških domov).

Predstavitev projekta Zdrava šola na OŠ Pesnica

Naša šola uradno sodeluje v mreži od šolskega leta 2016/2017, čeprav je večina načrtovanih dejavnosti potekala že pred tem.

»Rdeče niti« projekta v letošnjem šolskem letu so:

  · vzgoja in izobraževanje v realnem in digitalnem svetu

  · pristopi šole pri zasvojenosti s psihoaktivnimi snovmi

Ozaveščanje o prekomerni uporabi digitalne tehnologije bo tema šolske skupnosti in razrednih ur. Organizirali bomo dan brez telefona.

Še naprej si bomo prizadevali k zmanjševanju hrupa in kulturnejšemu prehranjevanju v šolski jedilnici.

Šolska malica je obogatena s sadjem v šolski avli, ki je na voljo ves čas pouka .

Zmanjšujemo porabo sladkorja v šolski prehrani. Z jedilnika smo umaknili sokove, umaknili smo točilno napravo za sokove, nudimo nesladkan čaj. V jedilnico je nameščen pitnik vode.

Povezujemo se in sodelujemo z drugimi projekti, katerih cilj je zdravo življenje.

Načrtovane aktivnosti in projekti v šolskem letu 2019/2020

- Razširjen program (RaP) – gibanje in zdravje za dober telesni in duševni razvoj (rekreativni odmor, pohodništvo, fitnes, "Kaj pa ti ješ?", "šolski masterchef ",
- obogatitvene dejavnosti v OPB (eko kotiček, "Kaj pa ti ješ?", športne urice in igre z loparji),
- šolski vrt,
- projekt »Pošljimo sapico prijateljstva« – sodelovanje z varovanci Doma starejših Idila in Doma Danice Vogrinec,
- medsebojna razredna pomoč med učenci,
- akcija Drobtinica – v sodelovanju z RK – spodbujanje dobrodelnosti,
- sprejem mladih članov RK, kviz iz znanja prve pomoči,
- eko ozaveščanje (zbiralne akcije, čistilna akcija, Dan zemlje – eko dan, eko bralna značka ...),
- projekt Zlata ščetka (1.-3. razred),
- naravoslovni dnevi dejavnosti (zdravi zobje, zdrava prehrana, »Za življenje« in »Medimedo« – sodelovanje s študenti Medicinske fakultete Maribor, obisk botaničnega vrta v Pivoli, dan zemlje),
- športni dnevi dejavnosti (mini olimpijada – športno druženje šol, pohod, zimske aktivnosti, medrazredne športne igre, atletski mnogoboj),
- plavalni tečaj v 1. in 3. razredu,
- šola v naravi (4. in 5. razred),
- planinski krožek, naravoslovni krožek, plesni krožek, folklora,
- športno popoldne s starši (OPB),
- športna tekmovanja,
- izbirni predmeti s področja športa v 7., 8. in 9. razredu,
- neobvezni izbirni predmeti s področja športa od 4. do 6. razreda,
- projekt Šolska shema (Šolsko sadje in zelenjava, Šolsko mleko),
- projekt Tradicionalni slovenski zajtrk,
- Teden vseživljenjskega učenja,
- sadje ali zelenjava v času malice na jedilniku vsak dan,
- prizadevanje za kulturnejše prehranjevanje v šolski jedilnici,
- spodbujanje k zmanjševanju hrupa v jedilnici,
- bonton pri jedi (razredne ure),
- prekomerna uporaba digitalne tehnologije (razredne ure, šolska skupnost)
- dan brez uporabe mobilnega telefona
- predavanja ZD dr. Adolfa Drolca Maribor za učence vseh razredov,
- tek podnebne solidarnosti,
- projekt Kapljica življenja (v povezavi s projektom UNESCO).

NA-MA POTI 
(Naravoslovno Matematična Pismenost, Opolnomočenje, Tehnologija in Interaktivnost)

 

OSPesnica3
leu skladi
ZRSS napis
MIZS

 

Na Osnovni šoli Pesnica smo v šolskem letu 2016/2017 vstopili v vseslovenski projekt NA-MA POTI (Naravoslovno Matematična Pismenost, Opolnomočenje, Tehnologija in Interaktivnost), ki se bo zaključil leta 2022. Nosilec projekta je Zavod republike Slovenije za šolstvo. V projektu sodeluje 98 vzgojno-izobraževalnih zavodov (33 razvojnih, 65 implementacijskih) ter sedem fakultet. Projekt deluje v dveh fazah, na razvojnem in implementacijskem nivoju. Tako vrtec kot tudi šola sodelujemo v razvojnem delu projekta.

Namen projekta je preizkušati primere dobre prakse, razvijati didaktične pristope in pedagoške strategije, ki prispevajo k razvoju kritičnega mišljenja in reševanja problemov z vidika naravoslovne in matematične pismenosti, razvijati in pripraviti vertikalni izvedbeni kurikulum VIZ za naravoslovno in matematično pismenost (z vključeno finančno pismenostjo) s strategijami prožnih oblik učenja. Cilji projekta so torej razvijati in preizkušati pristope in strategije, ki bodo z vključevanjem novih tehnologij pripomogle k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju naravoslovne, matematične in drugih vrst pismenosti otrok, učencev in dijakov od vrtca do osnovnih in srednjih šol. V projekt so vključeni vrtec Pesnica in vrtec Pernica ter osnovni šoli v Pesnici in Pernici. V okviru projekta deluje ožji tim (člani tima prihajajo iz vseh vključenih vrtcev in šol), ki bo dobro prakso razširil na cel zavod. Krepile se bodo različne kompetence, in sicer odnos do naravoslovja in matematike, razvoj in preizkušanje pedagoških pristopov in strategij, reševanje problemov z uporabo IKT, reševanje avtentičnih problemov, krepitev kritičnega mišljenja in sodelovalno timsko delo med strokovnimi delavci.

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Več o projektu: https://www.zrss.si/objava/projekt-na-ma-poti

Kontakt

Osnovna šola Pesnica

Pesnica pri Mariboru 44
2211 Pesnica pri Mariboru

Spletna stran: www.ospesnica.si
E-naslov: info@ospesnica.si
Telefon: +386 (0)2 654-42-00
Telefon: +386 (0)2 654-42-01

Obrazec za prijavo

© Osnovna šola Pesnica. Vse pravice pridržane. Oblikovanje Boris Fliser 2009-2019

Glavni meni