Zdrava sola logo

Slovenska mreža zdravih šol se odziva na probleme v zvezi z zdravjem otrok in mladostnikov ter izvaja preizkušene programe za promocijo zdravja na telesnem, duševnem, socialnem in okoljskem področju zdravja za učence, učitelje in starše.

K širjenju mreže šol, ki promovirajo zdravje, so pripomogli strokovnjaki Svetovne zdravstvene organizacije (SZO), Sveta Evrope in Evropske komisije že v 80. letih prejšnjega stoletja. Oblikovala se je Evropska mreža zdravih šol - SHE mreža (Schools for Health in Europe).

Članice Slovenske mreže zdravih šol sledijo splošnim vrednotam in stebrom SHE mreže. Širitev slovenske mreže je leta 1993 začelo 12 šol, od leta 2019 deluje v Slovenski mreži zdravih šol že 398 ustanov (323 osnovnih šol, 62 srednjih šol, 10 dijaških domov, kar pomeni 71 % vseh slovenskih OŠ oz. 58 % vseh OŠ, SŠ in dijaških domov).

Predstavitev projekta Zdrava šola na OŠ Pesnica

Naša šola uradno sodeluje v mreži od šolskega leta 2016/2017, čeprav je večina načrtovanih dejavnosti potekala že pred tem.

»Rdeča nit« projekta v letošnjem šolskem letu je:

  • Čas za zdravje je čas za nas.  (S tem geslom so zajete različne vsebine zdravega življenjskega sloga za vse generacije.)

Vsak mesec se bomo trudili preživeti en dan brez telefona.

Še naprej si bomo prizadevali k zmanjševanju hrupa in kulturnejšemu prehranjevanju v šolski jedilnici.

Šolska malica je obogatena s sadjem v šolski avli, ki je na voljo ves čas pouka .

Zmanjšujemo porabo sladkorja v šolski prehrani. Z jedilnika smo umaknili sokove, umaknili smo točilno napravo za sokove, nudimo nesladkan čaj. V jedilnico je nameščen pitnik vode.

Povezujemo se in sodelujemo z drugimi projekti, katerih cilj je zdravo življenje.

Načrtovane aktivnosti in projekti v šolskem letu 2020/2021:

- Razširjen program (RaP) – gibanje in zdravje za dober telesni in duševni razvoj (rekreativni odmor, košarka, odbojka, Just dance, Šolski masterchef, Žabe žabice)
- obogatitvene dejavnosti v OPB (eko kotiček, športne urice in igre z loparji),
- šolski vrt,
- projekt »Pošljimo sapico prijateljstva« – sodelovanje z varovanci Doma starejših Idila in varstveno delovnega centra Polž,
- medsebojna razredna pomoč med učenci,
- akcija Drobtinica – v sodelovanju z RK – spodbujanje dobrodelnosti,
- sprejem mladih članov RK, kviz iz znanja prve pomoči,
- eko ozaveščanje (zbiralne akcije, čistilna akcija, Dan zemlje – eko dan, eko bralna značka ...),
- projekt Zlata ščetka (1.-3. razred),
- naravoslovni dnevi dejavnosti (zdravi zobje, zdrava prehrana, »Za življenje« – sodelovanje s študenti Medicinske fakultete Maribor, obisk botaničnega vrta v Pivoli, Sadjarskega centra, dan zemlje),
- športni dnevi dejavnosti (mini olimpiada – športno druženje šol, pohod, zimske aktivnosti, medrazredne športne igre, atletski mnogoboj),
- plavalni tečaj v 1. in 3. razredu,
- šola v naravi (4., 5. in 6. razred),
- planinski krožek, naravoslovni krožek, plesni krožek, folklora,
- športno popoldne s starši (OPB),
- športna tekmovanja,
- izbirni predmeti s področja športa v 7., 8. in 9. razredu,
- neobvezni izbirni predmeti s področja športa od 4. do 6. razreda,
- projekt Šolska shema (Šolsko sadje in zelenjava, Šolsko mleko),
- projekt Tradicionalni slovenski zajtrk,
- Teden vseživljenjskega učenja,
- sadje ali zelenjava v času malice na jedilniku vsak dan,
- prizadevanje za kulturnejše prehranjevanje v šolski jedilnici,
- spodbujanje k zmanjševanju hrupa v jedilnici,
- bonton pri jedi (razredne ure),
- dan brez uporabe mobilnega telefona
- predavanja ZD dr. Adolfa Drolca Maribor za učence vseh razredov,
- tek podnebne solidarnosti,
- Daničina štafeta,
- projekt Izboljšajmo odnos do hrane (v povezavi s projektom UNESCO).

NA-MA POTI 

(NAravoslovje, MAtematika, Pismenost, Opolnomočenje, Tehnologija, Interaktivnost)

 

NA MA POTI


OSPesnica3

ZRSS napis     MIZS     leu skladi

 

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.«

 

PROJEKT NA-MA POTI IN VIZ OŠ PESNICA

V šolskem letu 2016/2017 so se vzgojno izobraževalni zavodi (VIZ) vrtec in OŠ Pesnica ter podružnični enoti vrtec in OŠ Pernica, pridružili projektu NA-MA POTI (Naravoslovno Matematična Pismenosti, Opolnomočenje, Tehnologija in Interaktivnost). Projekt NA-MA POTI je svoje začetke osnoval v letu 2017 in se bo razvijal vse do leta 2022, pod okriljem razpisa “ Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc”. Naložbo sofinancirata Republika Slovenije in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 4.000.000,00 EUR.

Nameni in cilji projekta NA-MA POTI

Razviti in preizkusiti primere uspešne prakse, razviti didaktične pristope in pedagoške strategije, ki bi še dodatno okrepile razvoj kritičnega mišljenja in reševanja problemov z vidika matematične, finančne in naravoslovne pismenosti in ob koncu pripraviti tudi t.i. vertikalni izvedbeni učni načrt VIZ, so nameni kot tudi cilji projekta NA-MA POTI, ki se odvija na našem VIZ.

Organizacija projekta NA-MA POTI

Vodja NA-MA POTI na ZRSŠ je svetovalka za matematiko, Jerneja Bone. Projekt združuje 7 fakultet in 97 VIZ. Naš VIZ sodeluje v razvojnem delu projekta, trenutno ga vodi Slavica Zafošnik, ki skrbi za to, da povezuje učitelje oziroma člane projektnega tima (PT) z delom ZRSŠ. V PT je vključenih 16 učiteljev z različnih predmetnih področij. Vključen je tudi ravnatelj. Pri izpeljavi nekaterih dejavnosti občasno sodelujejo tudi ostali strokovni delavci na šoli.

Naloge projektnega tima na šoli so:

- sodelovanje pri začetni in končni analizi stanja, evalvaciji in merjenju napredka naravoslovne in matematične pismenosti (kompetenc),
- udeležba na regijskih usposabljanjih, kjer aktivno sodelujejo, in nato posredujejo usvojeno znanje ostalim članom projektnega tima na šoli,
- udeležba na delovnih srečanjih projektnega tima na VIZ z aktivnim sodelovanjem in medsebojne hospitacije,
- sodelovanje z razvojnimi VIZ v OE ZRSŠ,
- sodelovanje na srečanjih med razvojnimi in implementacijskimi VIZ v OE ZRSŠ,
- sodelovanje s skrbnikom ZRSŠ,
- in druge naloge, ki se bodo v času izvajanja projekta izkazale za potrebne.

Vsi VIZ-i pa so uvrščeni tudi v štiri t.i. delovne time: Reševanje avtentičnih problemov, Kritično mišljenje, Sodelovalno timsko delo in Odnos do naravoslovja in matematike. Naš VIZ je del delovnega področja Kritično mišljenje.

Dosedanje dejavnosti v projektu NA-MA POTI

V dosedanjem delu so člani PT na šoli preizkusili veliko število didaktičnih pristopov in strategij v skladu s procesnimi cilji predpisanimi v učnem načrtu. Razvijali so jih pri predmetu matematika, slovenščina, angleščina, naravoslovje, tehniki in tehnologiji... V pomoč pri zasnovanju dejavnosti so učiteljem bili tudi gradniki in podgradniki matematične in naravoslovne pismenosti, ki so jih sestavili na preteklih srečanjih projektnih vodij razvojnih VIZ-ov ter delovnih timih za matematično in naravoslovno pismenost.

V naslednjem šolskem letu bodo člani PT nadaljevali svoje delo, se osredotočili na raziskovanje in preiskovanje. V sklopu matematične pismenosti bo to v obliki matematičnega modeliranja, v sklopu naravoslovne pismenosti pa bodo učitelji bolj podrobno vpeljevali posamezne elemente raziskovanja (raziskovalna vprašanja, načrtovanje, izvedbe in analize).

Več o samem projektu NA-MA POTI si lahko ogledate na spletni strani ZRSŠ; https://www.zrss.si/objava/projekt-na-ma-poti.

vodja PT, Slavica Zafošnik

SLO na dlani
SLO na dlani ostali

 

OŠ Pesnica sodelujemo v projektu Slovenščina na dlani.

OŠ Pesnica sodeluje tudi v Projektu Slovenščina na dlani, ki je namenjen izdelavi interaktivnega učnega e-okolja za učenje slovenščine. Izvajati se je začel avgusta 2017 in bo trajal do konca septembra 2021. Namen projekta je izdelati inovativno interaktivno učno e-okolje, namenjeno bogatitvi pouka slovenskega jezika.

Dokument smo na šoli sprejeli 29. 6. 2020.

Kontakt ...

Osnovna šola Pesnica

Pesnica pri Mariboru 44
2211 Pesnica pri Mariboru

Spletna stran: www.ospesnica.si
E-naslov: info@ospesnica.si
Telefon: +386 (0)2 654-42-00
Telefon: +386 (0)2 654-42-01

Obrazec za prijavo ...

Glavni meni