Informacije javnega značaja

Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv zavoda:
Osnovna šola Pesnica
Pesnica pri Mariboru 44
telefon: 02 654 42 00, 02 654 42 01
fax: 02 654 42 03
Odgovorna uradna oseba: ravnatelj
Datum ponovne objave kataloga: 06.01.2016
Datum sprejema kataloga: 06. 01. 2016
Datum zadnje spremembe: 06. 01. 2016

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.ospesnica.si

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2. a Organigram in podatki o organizaciji zavoda

Kratek opis delovnega področja zavoda:
osnovnošolsko izobraževanje ter vzgoja in varstvo predšolskih otrok
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:
Osnovna šola Pesnica, Pesnica pri Mariboru 44, 2211 Pesnica pri Mariboru
Podružnična šola Pernica
Enota vrtca Pesnica
Enota vrtca Pernica

Organigram zavoda: (klik za povečavo)
Organigram

2. b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba: ravnatelj

2. c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov

Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Notranji predpisi:
Akt o ustanovitvi
Pravilnik o podrobnejših kriterijih in postopkih za dodelitev sredstev za subvencioniranje šolske prehrane
Pravilnik o podrobnejših kriterijih in postopkih za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi
Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti
Pravila o hišnem redu na Osnovni šoli Pesnica
Državni predpisi
Zakon o zavodih
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
Zakon o šolski inšpekciji
Zakon o delovnih razmerjih
Zakon o javnih uslužbencih
Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive
Pravilnik o pripravništvu in o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja
Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj
razponov plačnih razredov
Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede
Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov
Zakon o javnih naročilih
Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupine otrok
Zakon o knjižničarstvu
Odredba o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije
Zakon o varstvu osebnih podatkov
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
Zakon o splošnem upravnem postopku
Zakon o osnovni šoli
Zakon o vrtcih
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli
Pravilnik o dokumentaciji v OŠ
Pravilnik o dokumentaciji v vrtcu
Pravilnik o šolskem koledarju za OŠ
Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja
Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju predšolske vzgoje
Pravilnik o publikaciji o OŠ
Pravilnik o publikaciji vrtca
Pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli
Pravilnik o podrobnejših pogojih za organizacijo nivojskega pouka v 9-letni osnovni šoli
Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v 9-letni osnovni šoli
Pravilnik o dokumentaciji v 9-letni osnovni šoli
Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli
Odredba o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v devetletni osnovni šoli
Pravilnik o financiranju šole v naravi
Pravilnik o subvencioniranju šolske prehrane učencev v osnovnih šolah
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo
Pravilnik o plačilih staršev za program v vrtcih
Predpisi EU:
Na našem področju ni predpisov, ki bi bili regulirani s strani EU.

2. d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Predlogi predpisov:
V postopku ni nobenega predloga predpisov.

2. e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov:
Letni delovni načrt (LDN).
Učbeniški sklad.

2. f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ:
Vpis v prvi razred.
Odločanje o pritožbah na dajanje informacij javnega značaja.
Postopki priznavanja tujega izobraževanja.

2. g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc:
Jih ni.

2. h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk:
Popis nepremičnin in premoženjskega stanja zavoda
Evidenca posnetkov videonadzornega sistema na centralni šoli v Pesnici

2. i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa.
Objave že posredovanih informacij javnega značaja.

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:
Večina informacij je dostopna prek spleta http://www.os-pesnica.si ob vsakem času.
Informacije so fizično dostopne v delovnem času na sedežu šole.
Stroškovnik:
Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunamo vam lahko materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja.

 

POVEZAVE:

Katalog informacij javnega značaja...
Organigram...

Kontakt ...

Osnovna šola Pesnica

Pesnica pri Mariboru 44
2211 Pesnica pri Mariboru

Spletna stran: www.ospesnica.si
E-naslov: info@ospesnica.si
Telefon: +386 (0)2 654-42-00
Telefon: +386 (0)2 654-42-01

Obrazec za prijavo ...

Glavni meni