Izbirni predmeti

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Neobvezni izbirni predmeti predstavljajo razširjeni del programa OŠ, pri katerem lahko učenci po svojih željah, zanimanjih in zmožnostih izberejo določene predmete iz nabora, ki je predpisan.

Učne skupine organizira in oblikuje šola samostojno skladno s predpisanimi normativi.

 

1.  Na OŠ Pesnica bodo za učence 4., 5. in 6. razreda ponujeni naslednji neobvezni izbirni predmeti:

- drugi tuji jezik nemščina,
- umetnost,
- računalništvo,
- tehnika in
- šport.

 

Pouk drugega tujega jezika se bo izvajal dve uri tedensko, pouk umetnosti, računalništva, športa in tehnike pa eno uro tedensko. Učenec lahko izbere največ 2 uri neobveznih izbirnih predmetov tedensko ali 1 uro ali pa predmeta ne izbere.

Neobvezni izbirni predmeti se ocenjujejo, zaključene ocene se vpišejo v spričevalo, odsotnost učenca morajo starši opravičiti.

Menjava neobveznega izbirnega predmeta je še možna v mesecu septembru tekočega šolskega leta, vendar le v okviru normativno predpisanega števila učnih skupin oz. do popolnitve posamezne učne skupine.

LETAK ZA NEOBVEZNE IZBIRNE PREDMETE ...

 

2.  V skladu z 20a. členom ZOsn (Uradni list RS, št. 63-2519/2013) šola s šolskim letom 2016/17 učencem v 9. razreda ponudi tud neobvezni izbirni predmet:

- drugi tuji jezik nemščina.

 

Neobvezni izbirni predmeti se ocenjujejo, zaključene ocene se vpišejo v spričevalo, odsotnost učenca morajo starši opravičiti.

 

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Izbirni predmeti so način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev. Nadgrajujejo vsebine obveznih predmetov. Zanje veljajo enaka določila, kot za redne predmete: potrjen učni načrt, učbenik, številčne ocene, usposobljen učitelj.

Učenci v 7., 8. in 9. razredu izberejo dve oziroma največ tri ure izbirnih predmetov tedensko (za tri ure tedensko starši podpišejo soglasje), katere je nato učenec dolžan redno obiskovati. Posameznim izbirnim predmetom je namenjena ena ura na teden (35 ur letno oz. 32 ur v 9. razredu), le tujim jezikom sta namenjeni dve uri tedensko (70 ur letno). Izbira predmetov glede na sklop (družboslovno-humanistični, naravoslovno-tehnični) ni potrebna.

Izbirne predmete se ocenjuje številčno, njihove ocene se vpiše v spričevalo, odsotnost opravičijo starši.

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen pouka izbirnih predmetov v celoti ali le eno uro tedensko. Za oprostitev morate starši posredovati šoli pisno vlogo, kateri priložite potrdilo o vpisu v glasbeno šolo. V vlogi navedite, katero vrsto oprostitve želite (v celoti, eno uro tedensko).

Popravek izbire izbirnih predmetov je možen najkasneje do konca septembra. Učenec si takrat lahko izbere še tiste predmete, ki so v okviru normativno predpisanega števila učnih skupin oz. do popolnitve posamezne učne skupine..

Če se zaradi premajhnega števila prijav posameznega izbirnega predmeta ne bo izvajalo, bomo upoštevali učenčevo nadomestno izbirno.

Zaradi organizacije pouka prosimo, da upoštevate tudi naša priporočila o izbiri predmetov glede na razred.

 

Izbirni predmeti so razdeljeni v dva sklopa:

1. družboslovno–humanistični,
2. naravoslovno–tehnični.

 

Izbirne predmete delimo še na :

· triletne predmete (učenec jih lahko izbere vsa tri leta);
· triletni predmeti, lahko tudi krajši (učenec jih lahko izbere za tri leta ali manj);
· enoletni predmeti vezani na razred (učenec jih lahko izbere samo v določenem razredu);
· enoletni predmeti (učenec jih lahko izbere samo eno leto).

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI, KI JIH PONUJAMO NA OŠ PESNICA ...

Več o izbirnih predmetih si lahko preberete na spletnem naslovu: http://www.mizs.gov.si/...

Učenci ankete o obveznih in neobveznih izbirnih predmetih vrnejo razrednikom do ponedeljka, 11. 4. 2016.

 

Kontakt

Osnovna šola Pesnica

Pesnica pri Mariboru 44
2211 Pesnica pri Mariboru

Spletna stran: www.ospesnica.si
E-naslov: info@ospesnica.si
Telefon: +386 (0)2 654-42-00
Telefon: +386 (0)2 654-42-01

Obrazec za prijavo

© Osnovna šola Pesnica. Vse pravice pridržane. Oblikovanje Boris Fliser 2009-2020

Glavni meni