Aktualne informacije:


Šola organizira za učence štiri obroke: zajtrk, malico, kosilo in popoldansko malico.

Zajtrk in popoldanska malica sta namenjena učencem od 1. do 5. razreda.

Praviloma imajo učenci dopoldansko malico, lahko pa se naročijo tudi na kosilo. Zaželeno je, da vsak učenec prejme v šoli vsaj en obrok dnevno.

Zajtrk: 7.30 - 7.55
Malica - razredna stopnja: 09.35 - 10.00
Malica - predmetna stopnja: 10.45 - 11.10
Kosilo: 12.00 - 14.00

Letna prijava na prehrano, sprememba prijave

V mesecu juniju na portalu eAsistent za starše izpolnite Prijavo na prehrano za naslednje šolsko leto. Starši bodočih prvošolcev izpolnite in podpišete tiskano verzijo prijave.

V mesecu septembru podpišete pogodbo o prijavi na prehrano.

Starši lahko v začetku septembra in med letom trajno prekličete naročilo ali spremenite termine in vrste obrokov z obrazcem uradni zaznamek o spremembi ali preklicu prehrane (npr. kosila samo ob določenih dnevih, občasna kosila, odjava/prijava vrste obroka).

Prijava in odjava šolskih obrokov

Starši, ki ste sprejeli možnost komuniciranja s šolo preko eAsistenta, vršite preko njega tudi vse prijave in odjave posameznih šolskih obrokov. Navodila elektronske odjave in prijave šolskih obrokov...

Starši, ki niste pristopili k eAsistentu, sklenete s šolo za druge oblike odjav in prijav obrokov poseben dogovor.
Posamezni obrok
 za odsotnega učenca, tudi subvencioniran obrok, ste dolžni starši pravočasno odjaviti preko eAsistenta, in sicer vsaj en dan prej do 13.00 ure. Tudi nadaljevanje odsotnosti v naslednji teden je potrebno pravočasno urediti (odjaviti obroke vsaj 1 dan prej do 13. ure). Odjava za nazaj ni mogoča.

Prepozno odpovedane ali neodpovedane obroke, tudi subvencionirane, morate starši poravnati v celoti.

Učenec, ki prejema subvencionirane obroke, ima pravico do subvencije za 1. dan odsotnosti, če zaradi bolezni ali izrednih okoliščin ne more obroka pravočasno odjaviti.

Učenci, ki bodo jedli kosilo občasno, se morajo prijaviti vsaj en dan prej do 13. ure preko eAsistenta. Če niste pristopili k eAsistentu, je potrebno pisno prijavo na občasno kosilo z lastnoročnim podpisom staršev pravočasno (vsaj 1 delovni dan prej do 13. ure) dostaviti v tajništvo.

Po daljši odsotnosti učenca nas pravočasno, to je 1 dan prej do 13. ure, preko eAsistenta obvestite o vrnitvi učenca v šolo, da mu lahko pravočasno zagotovimo obrok.

Posamezni obrok za učenca, ki je odsoten zaradi sodelovanja na tekmovanjih in dejavnostih, ki jih organizira šola, odjavi šola.

Prevzem obrokov

Prevzem šolskih obrokov beležimo elektronsko (učenec pred prevzemom obroka odčita svoj ključek). Uporaba elektronskega ključa je obvezna za vsak prevzem šolskega obroka.
Če učenec ključek izjemoma pozabi doma, si pred obrokom priskrbi potrdilo za prevzem obroka, ki ga dobi v tajništvu ali v knjižnici. Če učenec v tekočem šolskem letu pozabi ali založi ključek že tretjič, mu potrdila ne izdamo več, ampak prevzame v knjižnici nov ključek, ki ga zaračunamo.
Izguba ključa je plačljiva.

Prehranske omejitve

Starši o posebnih prehranskih potrebah otroka obvestite organizatorja prehrane. Jedilniki se prilagodijo na podlagi mnenja izbranega zdravnika, v okviru zmožnosti in v skladu s pravili naše šole. Učencu se ponudi dietna prehrana od dne, ko predložite veljavno potrdilo o vrsti diete.

Organizator šolske prehrane:

Sabina Kocijan (na voljo v torek in četrtek od 7.00 do 15.00 ter v petek od 11.00 do 15.00)
Tel: +386 (0)2 654-42-03
e-Pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Glavni kuhar:

Marjan TAJHMAN
Tel: +386 (0)2 654-42-08
e-Pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.kuhinja sadje

Kuharsko osebje:

Pesnica:
1. Marjetka HUJDEC
2. Petra KMETIČ
3. Dušanka VISENJAK
4. Bojana TAJHMAN
5. Zdenka URGL
 
Pernica:
1. Jožica JERMAN

Jedilniki:

Seznam vsebnosti alergenov v jedeh je na voljo v jedilnici na oglasni deski.

SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER
JANUAR FEBRUAR MAREC APRIL
MAJ JUNIJ POČITNICE POČITNICE

DOBER TEK !
PRIDRŽUJEMO SI PRAVICO DO SPREMEMBE JEDILNIKA.
Pri sestavi jedilnika so upoštevane smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno izobraževalnih ustanovah, ki jih je izdelal Zavod RS za šolstvo.

Jedilnik sestavila: Sabina Kocijan (organizatorka šolske prehrane), Marjan Tajhman (glavni kuhar).
HRANA, OZNAČENA Z ZVEZDICO, JE EKOLOŠKO PRIDELANA.

 

Naša šolska knjižnica je polnopravna članica sistema Cobiss. Obsega približno 10000 enot knjižnega in neknjižnega gradiva. 


Knjižničarka:
Jasna BAČANI
Telefon: +386 (0)2 654-42-07
e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.


URNIK IZPOSOJE

Šolska knjižnica je odprta vsak dan od 7.00 do 15.00.
Zaprta je, kadar v njej poteka pouk ali kadar knjižničarka izvaja pouk v razredu.
V knjižnici vas pričakuje knjižničarka Jasna Bačani.

KNJIŽNIČNI RED

Članstvo in izkaznica
Vsi učenci in delavci šole so člani šolske knjižnice. Članarine ni.
Ob vpisu prejmejo uporabniki knjižnice knjižnično izkaznico, s katero si lahko brezplačno izposojajo knjižnično gradivo. Izkaznica ni prenosljiva.

01 02 03 04

 

IZPOSOJA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA

ROK IZPOSOJE
Uporabniki si lahko knjige (poučne in leposlovne) izposodijo za 14 dni. Rok izposoje si lahko podaljšajo za 14 dni ali več, če po izposojeni knjigi nihče ne povprašuje.
Knjig ne rezerviramo.

ČITALNIŠKO GRADIVO
Čitalniško gradivo (enciklopedije, leksikoni, atlasi, slovarji in nekateri priročniki) lahko uporabniki uporabljajo le v čitalnici. Na dom si ga lahko izposodijo v petek in ga vrnejo v ponedeljek.

SERIJSKE PUBLIKACIJE
Serijskih publikacij ne izposojamo na dom, učenci jih lahko berejo v čitalnici.

NEKNJIŽNO GRADIVO (CD-ji in DVD-ji)
CD-ji in DVD-ji se načeloma izposojajo le v učilnice za uporabo pri pouku.

MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA
Medknjižnična izposoja je možna z vrstami knjižnic v Sloveniji. Stroške medknjižnične izposoje poravna uporabnik.

ODNOS DO KNJIŽNIČNEGA GRADIVA
S knjižničnim gradivo je potrebno skrbno ravnati. Če je gradivo poškodovano ali izgubljeno, ga je potrebno nadomestiti z novim ali s po vsebini enakovrednim gradivom v dogovoru s knjižničarko.
Nerednim uporabnikom se lahko izposoja odreče, dokler ne poravnajo svojih obveznosti.

UPORABA RAČUNALNIKA IN TISKALNIKA
Za potrebe učencev sta v knjižnici računalnika z dostopom do interneta.
Učenci lahko uporabljajo računalnik za iskanje gradiva po računalniškem katalogu knjižnic, za iskanje informacij preko interneta in za pisanje in oblikovanje besedil. Prednost imajo učenci, ki potrebujejo računalnik za šolsko delo.
Če na delo z računalnikom čaka več učencev, je uporaba računalnika omejena na 15 minut.
Ni dovoljena uporaba internetnih klepetalnic, igranje računalniških igric, obiskovanje spornih strani (pornografija, nasilje), vnašanje osebnih podatkov, nakupovanje, brisanje nameščenih programov, nameščanje programov. S strojno opremo ravnamo previdno.

OBNAŠANJE V KNJIŽNICI
- Učenci vstopate samo v copatih, pred pričetkom pouka pustite čevlje pred vhodom v knjižnico na tepihih, v času pouka v garderobnih omarah.
- Šolske torbe in oblačila odložite na garderobna stojala.
- S knjižničnim gradivom ravnate skrbno, ga ne uničujete.
- Pogovarjate se tiho.
- Ne uporabljate mobilnih telefonov in predvajalnikov glasbe.
- Ne prinašate in ne uživate hrane in pijače.
- Ne tekate, se ne skrivate in se ne lovite.
- Ne sedite na mizah, ne dajete nog na stole, sedežno garnituro in mize.
- Ne odpirate oken.
- Ne vstopate za izposojevalni pult. Odpirate lahko le omare za periodiko (serijske publikacije).
- Če knjižničnega reda ne upoštevate, morate za tisti dan zapustiti knjižnico.

UREDITEV KNJIŽNIČNE ZBIRKE
Knjižno gradivo za učence je urejeno po načelu prostega pristopa, ki omogoča samostojno iskanje knjig po knjižnih policah.

V knjižnici je gradivo ločeno na:
- gradivo za učence in
- gradivo za učitelje.

Leposlovne knjige za učence je postavljeno po starostnih stopnjah:
- C - cicibani (do 9. leta, 1., 2., 3. razred)
- P - pionirji (od 10. leta dalje, 4., 5., 6. razred)
- M - mladinci (od 13. leta dalje, 7., 6., 9. razred)
- L - ljudsko slovstvo.
Znotraj starostnih skupin je poezija ločena od proze.
Svojo poličko znotraj skupine C imajo še KNJIGE Z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI, LJUDSKE SLIKANICE in POUČNE SLIKANICE.

Poučne oziroma strokovne knjige so ločene in postavljene po UDK skupinah. Osnovne skupine UDK (univerzalne decimalne klasifikacije) so:
- O Splošno. Bibliografija. Knjižničarstvo.
- 1 Filozofija. Psihologija.
- 2 Verstvo.
- 3 Družbene vede.
- 5 Matematika. Naravoslovne vede.
- 6 Uporabne vede. Medicina. Tehnika.
- 7 Umetnost. Arhitektura. Fotografija.Glasba. Šport.
- 8 Jezikoslovje. Književnost.
- 9 Domoznanstvo. Zemljepis. Biografije. Zgodovina.

ospesnica_stara ospesnica_nova
Zunanja podoba šole do 15. 5. 2008 Prenovljena šola 1. 9. 2008

 
OŠ Pesnica leži približno 10 km iz Maribora v smeri Šentilja. Centralno šolo Pesnica v šolskem letu 2019/20 obiskuje 274 učencev. Šolo obiskujejo učenci iz Pesnice, Sp. Dobrenja, Rance, Jelenč, Gačnika, Pesniškega dvora, Dolnje Počehove, Pernice, Vukovja, Voska, Dragučove, Ložan in dela Kušernika. Za učence ima šola urejen avtobusni prevoz iz smeri Pernice, Gačnika in iz smeri Dobrenja.

Zgodovina:

Pred drugo svetovno vojno v Pesnici ni bilo šole. Pesniški otroci so hodili v Osnovno šolo Spodnja Kungota ali v Jarenino. Šolo v Pesnici so ustanovili Nemci maja 1941. Učenci so imeli pouk v Kljukovi gostilni, v leseni utici in Kerenčičevem skladišču. Že leta 1941 so Nemci začeli z gradnjo nove šole, ki je sprejela prve učence februarja leta 1944. Pouk je potekal v nemškem jeziku. 10. junija 1945 se je začel pouk v slovenskem jeziku. Do leta 1957 je imela šola samo prve štiri razrede. V šolskem letu 1958/59 so pričeli s poukom učenci 5. razreda, naslednje leto 6. razreda... Popolno osemletno šolo je Pesnica dobila v šolskem letu 1961/62. V šolskem letu 1972/73 je prišlo do združitve OŠ Pesnica in OŠ Pernica. Leta 1974 so šolo v Pesnici dogradili in od takrat naprej se učenci predmetne stopnje iz Pernice vozijo v šolo Pesnico. Leta 1996 je občina Pesnica priključila k šoli še vrtec v Pesnici, leto pozneje pa tudi vrtec v Pernici. V šolskem letu 2001/2002 sta šoli v Pesnici in Pernici postali devetletni OŠ. V šolskem letu 2001/2002 so prenovili šolo v Pernici. V letu 2002 so zgradili prizidek k vrtcu Pesnica. 5. 12. 2004 so na podružnični šoli v Pernici odprli novo telovadnico, jedilnico in učilnico. 23. 10. 2008 je bila otvoritev prenovljene šole v Pesnici in prizidka z novo telovadnico.

Podružnica Pernica:

ospernica
Podružnica Pernica


OŠ Pernica leži 12 km iz Maribora v smeri Lenarta. Je podružnična šola OŠ Pesnica. V njej poteka pouk od 1. do 5. razreda. 

V šolskem letu 2001/02 je pričela z uvajanjem devetletke v prvem razredu. 5. 12. 2004 smo na šoli slovesno odprli prenovljeno šolo s telovadnico. 
 V šolskem letu 2019/20 šolo obiskuje 77 učencev.

Pedagoški vodja: Zdenka Tobias

Stran 1 od 4

Dogodki nasl. 7 dni

sobota, 14. december
Debatni turnir – Maribor

Koledar dogodkov

December 2019
P T S Č P S N
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Pin
 
    Zadnji prispevki...

Kontakt

Osnovna šola Pesnica

Pesnica pri Mariboru 44
2211 Pesnica pri Mariboru

Spletna stran: www.ospesnica.si
E-naslov: info@ospesnica.si
Telefon: +386 (0)2 654-42-00
Telefon: +386 (0)2 654-42-01

Obrazec za prijavo

© Osnovna šola Pesnica. Vse pravice pridržane. Oblikovanje Boris Fliser 2009-2019

Glavni meni